leczenie depresji

Psychoterapia Psychodynamiczna

Freud

Ten nurt psychoterapii zakłada, iż życiem człowieka sterują w dużej mierze wewnętrzne nieuświadamiane mechanizmy działania. Ukryte potrzeby oraz nierozwiązane z przeszłości konflikty wewnątrzpsychiczne. Nieświadomość to obszar aparatu psychicznego, w którym kumulują się treści nieakceptowane i wypierane obronnie przez świadomą część naszego przeżycia. Zewnętrznym i dostępnym racjonalnemu poznaniu przejawem funkcjonowania nieświadomości są takie akty psychiczne jak: marzenia senne, objawy nerwicowe. Które po ujawnieniu przez pacjenta stają się przedmiotem analizy. 

Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną. Silną zaakceptowaną obustronnie więź miedzy pacjentem, a terapeutą. Pacjent jest zachęcany do swobodnego wyrażania swoich myśli, fantazji i skojarzeń. Mając szczególne przyzwolenie na wprowadzanie treści wstydliwych, skrywanych w codziennym życiu. Terapeuta dostosowuje swoją aktywność do potrzeb i możliwości pacjenta. Podąża za wspomnianą już wcześniej dynamiką jego przeżyć psychicznych. Poszukuje wspólnie z pacjentem nowego zrozumienia, nie doradza. 

W ostatnich latach opublikowano dużo wiarygodnych wyników badań, oczywiście klinicznych potwierdzających, że terapia psychodynamiczna jest skuteczną metodą leczenia większości zaburzeń psychicznych, zwłaszcza nerwic, zaburzeń depresyjnych, lękowych, zaburzeń osobowości.

Cele Terapii Psychodynamicznej

Celem terapii psychodynamicznej jest przede wszystkim uświadomienie przez pacjenta tego, co nieświadome, jeszcze bardziej najniższe prymitywne, zwłaszcza skryta złość, agresja, potrzeba seksualna, rywalizacji czy prestiżu. W rezultacie uświadomienie to, umożliwi pacjentowi w przyszłości podejmować bardziej świadome a jeszcze bardziej dojrzałe decyzje życiowe.