leczenie depresji

Psychoterapia i nauka czytania Białystok ul. Plażowa 15

Regulamin współpracy

  1. W gabinecie do psychoterapii przyjmuję są osoby pełnoletnie, natomiast w przypadku terapii czytania czytania dzieci do 10  roku życia.
  2. Rozpoczynam psychoterapię po spotkaniach konsultacyjnych ( zwykle 1-2 spotkania), które mają przede wszystkim doprowadzić do sformułowania problemu, celu i zasad pracy oraz ustalenia  częstotliwości sesji i czasu trwania całego procesu leczenia.
  3. Spotkania z pacjentem prowadzę 1 lub 2 razy w tygodniu. 
  4. Sesja psychoterapii oraz terapii czytania trwają 50 minut.
  5. Jestem zobowiązany etyką terapeuty do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii, wobec osób trzecich np. rodziny lub osób postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo inne sytuacje określone prawem.
  6. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą udostępniam tylko niezbędne informacje, oczywiście za wcześniejszą zgodą pacjenta.

Terapia czytania

  1. Terapię czytania kieruję przede wszystkim do dzieci do 10 roku życia. Czas trwania terapii to zazwyczaj 3-4 miesiące (spotkania 2 razy w tygodniu). Proces wymaga również zaangażowania ze strony rodziców dziecka. Jest przeznaczona dla dzieci z normą intelektualną.

Terapia neurologopedyczna

  1. Terapię neurologopedyczną kieruję przede wszystkim do do dzieci / osób dorosłych, które w wyniku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (np. udar niedokrwienny, krwotoczny, padaczka) doświadczyły częściowej lub całkowitej utraty możliwości posługiwania się mową czynną i bierną.