leczenie depresji

Psychoterapia i nauka czytania Białystok ul. Plażowa 15

Afazja dziecięca

Zaburzenie wynikające z niewykształcenia kompetencji językowych to przede wszystkim rozwojowa afazja dziecięca. Jest to brak rozwoju mowy wywołany patogennymi czynnikami w najwcześniejszym okresie życia takim jak prenatalnym, perinatalnym i postnatalnym – do ukończenia pierwszego roku życia. Zaburzenia – według Kaczmarka – polegają na braku kompetencji językowej lub na niedostatecznie wykształconej sprawności w realizowaniu tekstu. 

T.Tarkowski wyróżnia:

 • globalny opóźniony rozwój mowy – obejmujący zarówno mówienie jak i rozumienie 
 • parcjalny opóźniony rozwój mowy – dotyczący tylko niektórych aspektów mówienia i rozumienia.
 • H. Spionek wyróżnia trzy grupy dzieci, u których rozwój mowy przebiega nieprawidłowo:
 • dzieci, które zaczęły mówić z opóźnieniem, ale ich wymowa od razu była prawidłowa,
 • które zaczęły mówić we właściwym czasie, ale ich wymowa długo była nieprawidłowa,
 • które zaczęły mówić z opóźnieniem i długo wymawiały nieprawidłowo różne dźwięki.

Objawy afazji dziecięcej

 • nie wykształcenie lub zanik mowy spontanicznej
 • niezdolność generowania dłuższych komunikatów werbalnych, styl telegraficzny
  powolny, mało płynny, sylabizowany sposób mówienia
 • powtarzanie słów, zwrotów zasłyszanych przed chwilą (echolalia
 • zastępowanie brakujących słów, głosek innymi (parafrazje)
 • przestawianie kolejności sylab w wyrazie, głosek w sylabie (metatezy)
 • błędy gramatyczne (agramatyzmy)
 • szyk przestawny w zdaniach (inwersja)
 • nadużywanie słów ogólnikowych
 • wielokrotne stosowanie tego samego słowa podczas wypowiedzi.

Terapia neurologopedyczna

Afazja dziecięcia nie generuje jedynie trudności stricte językowych, ale również trudności poznawcze w zakresie wyższych czynności umysłowych np. abstrahowanie, myślenie logicznie, wnioskowanie, jak również rozumienie stanów emocjonalnych innych osób. A zatem terapia obejmuje również wyższe funkcje poznawcze niezbędne dziecku w przyszłości do realizacji obowiązku szkolnego, w zakresie historii, geometrii, matematyki, czy też narracji itp.